Zrušenie trvalého pobytu

Čo v prípade, že sa pôvodný vlastník nehnuteľnosti neodhlásil z trvalého pobytu?


V prvom rade je potrebné poukázať na to, že prihlásenie občana na trvalý pobyt mu nezakladá nijaké právo k vlastníctvu nehnuteľnosti ani k jej vlastníkovi, má len evidenčný charakter.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Ak pôvodný vlastník nehnuteľnosti neodhlási trvalý pobyt sám dobrovoľne, nič nebráni novému vlastníkovi spraviť tak za neho. Postup je nasledovný: nový vlastník nehnuteľnosti vyplní na ohlasovni obce tlačivo »Návrh na zrušenie trvalého pobytu«.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu týmto spôsobom, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený.Ohlasovňa pobytu záznam o pobyte zruší v týchto prípadoch:

  • pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti

  • občanovi, ktorý sa chystá vycestovať do zahraničia s cieľom natrvalo žiť v zahraničí

  • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

  • na základe neplatného alebo sfalšovaného alebo cudzieho dokladu

  • na návrh vlastníka občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;

V tomto prípade je ohlasovni predložiť doklady: napr. dohodu o vysporiadaní

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozhodnutie súdu (ak bolo vydané), dohodu o zrušení, resp. obmedzení užívacieho práva, rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané...


Komu nemožno zrušiť trvalý pobyt?


Právo vlastníka zrušiť trvalý pobyt druhej osobe nie je absolútna.

Vlastník nehnuteľnosti nemôže iniciovať zrušenie trvalého pobytu proti inému vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka.

Napríklad, ak jeden spoluvlastník vlastní 9/10 budovy, nemôže zrušiť trvalý pobyt druhému spoluvlastníkovi disponujúcemu len spoluvlastníckym podielom vo výške 1/10.

Ak budova fyzicky zanikla, ohlasovňa zruší trvalý pobyt všetkým prihláseným osobám.