Vydržanie po novom
Vydržanie je spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník. Pri nehnuteľnostiach je to doba viac ako desať rokov.Vydržanie pozemku je možnosť, akou napraviť chybu, ktorá sa stala v minulosti.


Stávalo sa totiž, že pri predaji pozemku síce prišlo k vyplateniu kúpnej ceny i užívaniu pozemku, avšak zápis do pozemkovej knihy alebo do listu vlastníctva sa z akýchkoľvek dôvodov neuskutočnil. Po rokoch vlastníci prišli na to, že pôdu, ktorú obhospodarovali ich dedovia a staré mamy, nemajú vo vlastníctve. Do 30.4.1021 inštitút vydržania riešili notári.


Zmena nastala od 1.mája 2021. Táto zmena prišla ako reakcia na mnohé prípady, keď sa prostredníctvom vydržania špekulatívne zneužíval tento inštitút samotnými notármi. Od tohto dňa už nepostačuje na vydržanie pozemku iba notárske osvedčenie, po novom už o nápravu chyby žiadate súd.

Tento proces je síce zdĺhavejší, avšak spravodlivejší oproti tomu predchádzajúcemu.


Cieľom nového postupu je ochrana vlastníckeho práva navrhovateľa a ďalších dotknutých osôb, ale aj dodržiavanie princípu.Súdneho pojednávania sa okrem vydržovateľa musí zúčastniť aj osoba, ktorá je na liste vlastníctva zapísaná. Už sa nemôže stať, že sa niečo udeje za Vašim chrbtom.


Výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania je 99,50 €.