Týka sa ma daň z nehnuteľnosti?

Na každého, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, sa vzťahujú určité práva ale aj isté povinnosti. Sú to povinnosti voči správcovi nehnuteľnosti (byt) , ale aj voči správcovi dane, čo je v prípade dane z nehnuteľnosti príslušný obecný alebo mestský úrad v obci alebo meste, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.


Príklad: Pani Anna má trvalý pobyt v Bratislave, ale vlastní chalupu v Myjave. Znamená to, že správcom dane je mesto Myjava.


  1. Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorú upravuje §4 až §18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Predmetom dane je:

  • daň z pozemkov,

  • daň zo stavieb,

  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení.


Zákon o miestnych daniach rozlišuje dva druhy daňových priznaní:

Záleží na tom, či ste nadobudli vlastníctvo ku svojej prvej nehnuteľnosti v tom istom katastrálnom území alebo došlo k zmene výmery pozemku alebo účelu využitia, prípadne zániku vlastníctva z titulu predaja alebo darovania.

priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý, u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej dedičstvom, kúpou, darovaním alebo dražbou,

čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, prípadne, ak dôjde k zmene druhu či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočností správcovi dane.


Koho sa daň z nehnuteľnosti týka?

Týka sa vlastníka, ktorý je k 1.januáru v príslušnom roku zapísaný v katastri nehnuteľností. Ak ste predali svoju nehnuteľnosť na prelome roka 2021, avšak na liste vlastníctva ešte k 1.januáru 2022 stále figurujete ako vlastník, správca vyrúbi daň Vám.

Nový vlastník bude podávať daňové priznanie až v januári 2023.

Ak ste predali nehnuteľnosť v priebehu roka, Vám, ako pôvodnému vlastníkovi zanikla k tejto nehnuteľnosti daňová povinnosť a preto podávate čiastkové daňové priznanie a daň už v nasledujúcom roku neplatíte.


Zdaňovacie obdobie pre daň z nehnuteľnosti

Zdaňovacím obdobím u dane z nehnuteľnosti je kalendárny rok. Daň z nehnuteľnosti sa neplatí spätne, ale za príslušný rok vopred, teda nie je to daň za rok 2021 ale 2022.


Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2022 podľa stavu k 01.01.2022.


Získal som nehnuteľnosť dedením?

Áno, rovnako aj Vy máte povinnosť podať daňové priznanie, avšak v tomto prípade Vaša daňová povinnosť vzniká už prvým dňom mesiaca, nasledujúcom po dni, kedy ste právoplatným rozhodnutím o dedičstve získali vlastníctvo k nehnuteľnosti. V tomto prípade podávate daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.


Príklad: Pán Rudolf zdedil byt po mame, ktorá zomrela 12.08.2021 a právoplatné rozhodnutie o dedičstve bolo vydané 31.10.2021. Pánovi Rudolfovi vznikla daňová povinnosť dňa 01.11.2021, povinnosť podať daňové priznanie má do 30.11.2021.


Oslobodenie od povinnosti zaplatiť daň z nehnuteľností

Spravidla platí, že obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod. To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, či pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň, upravuje § 17 zákona o miestnych daniach.


Som spoluvlastník, ako podávam daňové priznanie?

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.


Vyplnené tlačivo daňového priznania môžete podať osobne alebo poštou, v prípade, ak disponujete elektronickým občianskym preukazom a máte kvalifikovaný elektronický podpis a k nemu príslušné komponenty, môžete ho podať aj elektronicky.