Predkupné právo

Pri predaji nehnuteľnosti sa veľakrát stretávam so situáciou, kedy je nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele viacerých vlastníkov. Rovnako sa stáva i to, že vzťahy medzi spoluvlastníkmi (nemusí sa jednať vždy len o rodinných príslušníkov) nie sú ideálne a riešenie sa ťažko hľadá. Takáto situácia síce sťažuje predaj, avšak nie je neriešiteľná.


V prípade predaja nehnuteľnosti vlastnenou viacerými vlastníkmi je potrebné mať na pamäti, že je nutné uplatniť predkupné právo, ktoré sa označuje ako zákonné predkupné právo, nakoľko vychádza zo zákona.


Čo to v praxi znamená?


Spoluvlastníci sú zo zákona uprednostnení. Ak teda máte úmysel predať svoj podiel a chcete sa vyhnúť problémom so zákonom, musíte svoj podiel ponúknuť najprv spoluvlastníkom a to za cenu, za ktorú chcete svoj podiel odpredať potencionálnemu kupcovi. Pošlite im doporučene písomný návrh na uzavretie zmluvy s lehotou, do ktorej by bolo potrebné vyplatiť kúpnu cenu. Rovnako je možné návrh doručiť osobne s tým, že si necháte podpísať jeho doručenie, najlepšie pred svedkom.


V prípade, ak do konca lehoty nebude vyplatená kúpna cena, spoluvlastníkom predkupné právo zaniká a Vy môžete s nehnuteľnosťou nakladať podľa Vašich predstáv.


Aj pri predkupnom práve zákon myslel na výnimku a v tomto prípade sa jedná o predaj podielu „blízkej osobe“. V takomto prípade sa jedná o osoby v príbuzenskom vzťahu: otec/matka – dcéra/syn (bližšie špecifikované v § 116 Občianskeho zákonníka). V takomto prípade predkupné právo nie je platné.