Trvalý pobyt


Trvalý pobyt


je údaj o pobyte občana na území Slovenska, ktorý slúži na účely evidencie obyvateľstva. Adresa trvalého pobytu sa spravidla uvádza v mieste stáleho bydliska občana. Trvalý pobyt môže mať občan evidovaný v tom istom čase iba jeden.

Pri sťahovaní meníte automaticky adresu trvalého bydliska, ktorú je potrebné nahlásiť na príslušné úrady. Zákon nestanovuje presný termín, dokedy treba zmenu adresy trvalého pobytu hlásiť, je však praktické si prihlásenie na nový trvalý pobyt vybaviť čo najskôr, pretože na túto zmenu je nadviazaných viacero ďalších administratívnych povinností v rámci iných životných situácií.

Prihlásenie alebo odhlásenie sa z trvalého pobytu je potrebné oznámiť príslušným úradom nazývaným ohlasovne. Ohlasovne sú na obecných alebo mestských úradoch, v Bratislave a v Košiciach na miestnych úradoch príslušnej mestskej časti a vo vojenských obvodoch na príslušných úradoch. Aktuálny zoznam ohlasovní vedený Ministerstvom vnútra SR nájdete na portáli ministerstva v sekcii Ohlasovne.

V súčasnosti môžete zmeny o trvalom pobyte hlásiť osobne vypísaním prihlasovacieho/odhlasovacieho lístka v ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom služieb centrálnej ohlasovne Ministerstva vnútra SR. Príslušná ohlasovňa v novom mieste bydliska má povinnosť zaslať odhlasovací lístok ohlasovni v predchádzajúcom mieste trvalého pobytu a tým informovať o skončení tohto trvalého pobytu.

Ohlásiť trvalý pobyt môžete v nasledujúcich prípadoch, ak ho hlásite:

  • sám za seba,

  • za členov rodiny,

  • za dieťa do 18 rokov,

  • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,

  • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

  • za iného občana.

Novonarodené dieťa nie je potrebné nahlasovať na trvalý pobyt, tento sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky. V prípade, že nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo.

Samotný úkon prihlásenia sa na trvalý pobyt alebo jeho odhlásenia je bezplatné. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o pobyte a to poplatkom vo výške 5 eur alebo v prípade elektronického dožiadania poplatkom vo výške 2,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

#byvanie #urad #vybavenie #kúpa #trvalýpobyt #zmenabydliska